PHẢN ỨNG VỚI STRESS TRẦM TRỌNG VÀ CÁC RỐI LOẠN THÍCH ỨNG


I. KHÁI NIỆM:
Các triệu chứng học xuất hiện có liên quan tới một sự kiện đời sống gây stress đặc biệt gây ra một phản ứng stress cấp diễn, hoặc một thay đổi đáng kể trong đời sống dẫn đến những hoàn cảnh khú chịu liờn tục, kết quả là rối loạn sự thớch ứng.
Stress không cần và đủ để giải thích sự khởi đầu và hỡnh thỏi của bệnh.
Những rối loạn này có thể được coi là những đáp ứng không thích nghi với những stress trầm trọng hoặc liên tục, do chúng làm cản trở cơ chế đối phó hữu hiệu và vỡ vậy dẫn đến các vấn đề về thực hiện chức năng xó hội.
Rối loạn stress sau sang chấn có những nét lâm sàng đặc trưng và tương đối đặc hiệu
II. CÁC THỂ LÂM SÀNG:
F43.0        Phản ứng stress cấp.
F43.1        Rối loạn stress sau sang chấn.
F43.2        Cỏc rối loạn sự thớch ứng.
F43.8        Cỏc phản ứng khỏc với stress trầm trọng.
F43.9        Phản ứng với stress trầm trọng, không biệt định.
III. ĐIỀU TRỊ:
3.1.  Hoá dược
3.1.1.  Các thuốc chống trầm cảm:
3.1.1.1.  Các thuốc ức chế tái hấp thụ có chọn lọc serotonin
- Fluoxetin (Prozac...)
- Paroxetin ( Deroxate...)
- Sertraline (Zoloft...)
- Fluvoxamine (Luvox, ...)
- Venafaxine (Effexor, ...)
3.1.1.2. Các thuốc chống trầm cảm 3 vòng
- Amitriptyline (Elavil, Laroxyl, Endep)
- Clomipramine (Anafranil)
- Imipramine (Tofranil)
3.1.1.3. Các thuốc tác dụng kép
- Mirtazapine (Remeron, ...).
3.1.1.4. Các loại khác
- Tianeptine (Stablon)
3.1.2.  Các thuốc giải lo âu
3.1.2.1.  Các benzodiazepine
- Diazepam (Seduxen, Valium, Mekoluxen...)
- Clorazepate (Tranxence...)
- Bromazepam (Lexomil...)
- Clodiazepoxide (Librium...)
3.1.2.2.  Một số loại khác
- Etifoxin (Stresam)
- Meprobamate
3.1.3.  Các thuốc chống loạn thần
- Haloperidol.
- Risperidone (Risperdal, ...).
- Levomepromazin (Tisercin, ...).
- Olanzapine (Zyprexa, ...).
- Amisulprid (Solian, ...).
3.2.  Các phương pháp điều trị tâm lý
- Liệu pháp nhận thức và hành vi.
- Liệu pháp thư giãn luyện tập.